รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ติดดาวแรงงาน ให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ติดดาวแรงงาน ให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านการบริการสุขภาพ หวังกระตุ้นให้แรงงานเข้าสู่ระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ติดดาวแรงงาน ตามโครงการ แรงงานติดดาว ให้กับผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านบริการสุขภาพ จำนวน 89 คน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้แรงงานเข้าสู่ระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสมัครงานทั้งในและต่างประเทศได้ ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ได้ค่าแรงงานที่เหมาะสม เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบกิจการหรือนายจ้าง และผู้รับบริการจะได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ดาว เป็นผู้มีฝีมือ มีความรู้พื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้คำแนะนำของหัวหน้างาน ระดับ 2 ดาว เป็นผู้มีฝีมือระดับกลาง มีความรู้ ความสามารถทักษะและมีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาได้ และระดับ 3 ดาว เป็นผู้มีฝีมือระดับสูง สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหา สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีได้ สำหรับ การส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามทิศทางการพัฒนากำลังคน เป็นนโยบายหนึ่งของกระทรวงแรงงาน โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงานเป็นตัวขับเคลื่อน ให้แรงงานทุกระดับเข้าสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป
 
12 มกราคม 2560 , 18:25 น. , อ่าน 220  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด