จังหวัดเชียงใหม่ จัดมหกรรม “ตามรอยพ่อบนดอยสูง” พม.เล่าขาน สืบสานพัฒนาภูมิสังคม และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรม “ตามรอยพ่อบนดอยสูง” พม.เล่าขาน สืบสานพัฒนาภูมิสังคม และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง สวนหลวงล้านนา ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดงานมหกรรม "ตามรอยพ่อบนดอยสูง" พม. เล่าขาน สืบสาน พัฒนาภูมิสังคม และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2560 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน พระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ การฟื้นฟู รักษาวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของราษฎรบนพื้นที่สูงในประเทศไทย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการภูมิสังคม เศรษฐกิจพอเพียง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกับการพัฒนาบนพื้นที่สูง การสาธิตการส่งเสริมอาชีพ การผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน กาดหมั้วครัวดอย การสาธิตกระบวนการผลิตผ้า ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นที่สูง รวมถึงการเสวนาเรื่อง “ตามรอยชา – กาแฟพ่อ” สำหรับพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนภายในอาคาร แบ่งเป็นห้องจัดแสดงสารคดีเฉลิมพระเกียรติ และการพัฒนาบนพื้นที่สูง ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และนิทรรศการหลากวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง ห้องเรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง 10 ชนเผ่า ห้องนิทรรศการ พม.กับการพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูง และห้องนิทรรศการด้วยพระบารมีนำทางสู่การพัฒนาบนพื้นที่สูง และบ้านชาวเขา เป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงบ้านจำลองวิถีชีวิตชนเผ่า จำนวน 10 หลัง
 
12 มกราคม 2560 , 18:26 น. , อ่าน 256  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย