ป.ป.ส. จับมือกลุ่มประเทศอาเซียนจัดทำแผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำ

  
    ป.ป.ส. จับมือ 10ประเทศสมาชิกอาเซียน ผลักดันแผนปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำเพื่อแก้ไขการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยยึดตามแผนระยะ 3 ปี โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย
นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงภูมิภาคอื่นๆ ของโลก ในเวทีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ณ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทยได้เสนอแนวคิดที่จะให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ที่อยู่นอกลุ่มน้ำโขง ให้ความช่วยเหลือประเทศในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เพราะปัญหายาเสพติดจากบริเวณนี้อาจส่งผลกระทบถึงประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆได้ ที่ประชุมได้มีมติให้บรรจุแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำไว้ในแผนปฏิบัติการอาเซียน เพื่อสร้างความมั่นคงให้อาเซียนปลอดภัยจากยาเสพติดระยะ 10 ปี คือตั้งแต่พ.ศ. 2559 ถึง 2568 โดยประเทศไทยได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมดังกล่าว และสำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดการประชุมแผนความร่วมมืออาเซียนเพื่อต่อสู้กับการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำขึ้น โดยได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้นำผู้เข้าร่วมประชุม ไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อให้ได้เห็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ของทั้ง 3 ประเทศ ว่ามีจุดเชื่อมโยงกันอย่างไร ก่อนที่จะมาประชุมร่วมกันในวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนความร่วมมืออาเซียนเพื่อต่อสู้กับการลักลอบผลิตค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งทุกประเทศให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน ที่จะให้ความช่วยเหลือในแผนความร่วมมือที่เน้นการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด เน้นการให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำและอาเซียนโดยแผนความร่วมมือ ประกอบด้วย 1.แผนสกัดกั้นและปราบปรามสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย 2.แผนการปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดโดยผ่านเส้นทางทางบก /ทางทะเล/ทางน้ำ /ทางอากาศ 3.แผนสืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติด ผู้ผลิตยาเสพติดรายสำคัญ ผู้หลบหนีหมายจับและการปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพติด 4.แผนการสนับสนุนมาตรการด้านลดอุปสงค์ ด้านสาธารณสุขและด้านการพัฒนาพื้นที่ 5.แผนการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ และ 6.แผนการแสวงหาความร่วมมือจากภาคีนอกภูมิภาค ซึ่งผลจากการประชุมจะถูกนำเสนอต่อรัฐบาลของแต่ละประเทศ และต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติดต่อไป เพื่อภูมิภาคอาเซียนปลอดภัยจากยาเสพติด ตามแนวคิดที่ว่า เราจะไม่ทิ้งให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเผชิญปัญหาเพียงลำพัง อาเซียนจะเป็นหนึ่งเดียวและก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกัน
 
13 มกราคม 2560 , 18:30 น. , อ่าน 222  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด