กรมวิชาการเกษตร จัดงานตามรอยที่พ่อสร้าง เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9

  
    กรมวิชาการเกษตร จัดงานตามรอยที่พ่อสร้าง เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร จัดงานตามรอยที่พ่อสร้าง เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงพลิกฟื้น ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ให้กลายมาเป็นสถานีทดลองเกษตร เพื่อทดลองและพัฒนาพันธุ์พืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่สูง ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาในพื้นที่ ทำให้มีอาชีพที่มั่นคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการตามรอยที่พ่อสร้าง แสดงถึงประวัติการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) รวมถึงผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต ตลอดจนการขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกร อาทิ กาแฟอะราบิกา มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 72,900 ไร่ ,มะคาเดเมีย มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด ประมาณ 55,000 ไร่ และบ๊วย มีพื้นที่ปลูกทั้งหมดประมาณ 5,000 ไร่ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรได้ยึดเป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ประชาชน และนักท่องเที่ยว สามารถเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 
14 มกราคม 2560 , 15:15 น. , อ่าน 202  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด