จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนคนไทยและชาวเชียงใหม่ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบกับได้มีผู้มีจิตศรัทธาและต้องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยการบริจาคเงิน และสิ่งของผ่านหน่วยงานราชการเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การรับและใช้จ่ายเงินที่ได้รับบริจาคเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ทางคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีมติให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาค และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 (ฉบับที่3) พ.ศ.2548 อย่างเคร่งครัด สำหรับ ผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จะบริจาคเป็นเงิน สามารถโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี” เลขที่บัญชี 067-0-06895-0 โดยสำเนาใบโอนให้จังหวัด เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ผู้บริจาค หมายเลขโทรศัพท์ และออกใบรับ ใบสำคัญรับเงิน 2 ฉบับ ให้แก่ผู้บริจาค และส่งให้สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อจะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาคต่อไป ส่วนผู้ที่บริจาคทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่เงินให้สำนักงานจังหวัด เป็นผู้รับบริจาค และเก็บรักษาทรัพย์สินที่รับบริจาคไว้ และให้จัดทำรายการทรัพย์สิน และรายงานยอดรวมทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว โดยแนวทางดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
15 มกราคม 2560 , 11:26 น. , อ่าน 167  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด