จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแผนรับมือปัญหาหมอกควันและไฟป่า

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแผนรับมือปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประกาศห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ระหว่าง 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2560
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการ 3 ขั้นตอนในการรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 อยู่ในขั้นตอนการป้องกัน โดยบูรณาการทุกภาคส่วน ให้จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ รวมทั้งให้ไปดูความเหมาะสมเรื่องการชิงเผา และทำแนวกันไฟตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และได้มีการกำชับอย่างเด็ดขาดว่า ในระหว่างที่มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในระหว่างวันที่ 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน และประชาชนทุกพื้นที่ห้ามเผาโดยเด็ดขาด
ขั้นตอนที่ 2 ในช่วงการรับมือ ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ “60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” โดยตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-112236 และ หมายเลข 191 พร้อมจัดชุดลาดตระเวน และชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันที หากมีผู้ฝ่าฝืนจะบังคับใช้กฎหมายลงโทษอย่างเฉียบขาด โดยตั้งรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด รายละ 5,000 บาท
สำหรับขั้นตอนสร้างความยั่งยืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน เป็นต้นไป ถึงแม้จะพ้นระยะเวลาประกาศช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดไปแล้ว หากผู้ใดต้องเผา หลังวันที่ 20 เมษายน 2560 ต้องขออนุญาตจากนายอำเภอก่อนทุกครั้งเพื่อควบคุมการเผาในที่โล่งไม่ให้ลุกลาม และไม่ให้มีปัญหาเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือดำเนินการตามโครงการพระราชดำริฯ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ โดยเฉพาะโครงการปลูกป่าในใจคน การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก การทำฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานในพื้นที่เหนือเขื่อน อ่างเก็บน้ำทุกแห่ง เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
 
10 กุมภาพันธ์ 2560 , 09:22 น. , อ่าน 180  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย