สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย หารือแนวทางการดำเนินงานของสภาคณบดีฯ

  
    สกอ.เห็นชอบผนึกกำลังร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย มุ่งผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย หารือแนวทางการดำเนินงานของสภาคณบดีฯ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ และให้ข้อคิดในการผลิตและพัฒนาครูให้ไปสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยังได้ให้ความเห็นชอบให้สภาคณบดีฯ ดำเนินการวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 1 หรือ มคอ. 1 สาขาวิชาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปการผลิตครูยุคใหม่ ตามที่สภาคณบดีฯได้เสนอโครงการไปให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ด้าน รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับความร่วมมือของสมาชิกฯในการดำเนินการโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยที่ประชุมมีความเห็นชอบและยินดีที่จะร่วมมือกับ คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.ในการผลิตและพัฒนาครู โดยทางคณบดีที่ ต้องการจะขอความกระจ่างและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันการผลิตครู และหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันการพัฒนาครูให้ชัดเจนให้มากยิ่งขึ้น โดยเห็นว่าสถาบันผู้ผลิตครูอาจไม่ต้องมีจำนวนมาก แต่สถาบันที่จะต้องพัฒนาครูอาจมีจำนวนมากได้ และร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการพัฒนากับท้องถิ่น โดยการคัดเลือกสถาบันจะต้องมุ่งแก้ปัญหาและการพัฒนาคุณภาพครูให้มีคุณภาพสูงสุดได้อย่างแท้จริง
 
10 กุมภาพันธ์ 2560 , 09:52 น. , อ่าน 213  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด