จังหวัดเชียงใหม่จัด"กิจกรรม พม เพื่อพ่อหลวง" เด็กและเยาวชนไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

  
    
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัด "กิจกรรม พม. เพื่อพ่อหลวง"เด็กและเยาวชนไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เชิญชวนเด็กและเยาวชนกว่า 8,000 คน จากทั่วประเทศ เข้าวัดฟังธรรมและบำเพ็ญประโยชน์
ที่หอประชุมนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญชวนเด็กและเยาวชนหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พร้อมแนะแนวทางการป้องกันในงาน "กิจกรรม พม.เพื่อพ่อหลวง" เด็กและเยาวชนไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม พร้อมปล่อยขบวน "คาราวานเด็กและเยาวชนทำดีเพื่อพ่อหลวง" และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์
ด้านนายวิทัศน์ เตชะบุญอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษญ์ กล่าวว่า เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเป็นกำลังสำคัญของสังคม ของประเทศชาติและเป็นพลังขับเคลื่อนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และเนื่องจากวันมาฆบูชาและวันวาเลนไทน์ในปี 2560 นี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ได้เชิญชวนเด็กและเยาวชนกว่า 8,000 คนจากทั่วประเทศร่วมกิจกรรม เข้าวัด ทำบุญ บำเพ็ญประโยชน์พร้อมกัน
สำหรับ "กิจกรรม พม. เพื่อพ่อหลวง" เด็กและเยาวชนไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางยูทูปไปยังหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 107 หน่วย กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าแห่งความรักที่สร้างสรรค์ในวัยรุ่น โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 
10 กุมภาพันธ์ 2560 , 16:50 น. , อ่าน 180  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด