จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน มอบทุนการศึกษา เป็นขวัญและกำลังใจให้กำลังพล
ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 นายกองเอก ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 9 ทุน และแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 66 ทุน มอบใบประกาศนียบัตรกองร้อยอาสารักษาดินแดน มาตรฐานประจำปี 2559 และมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี จำนวน 10 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี
ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปัจจุบันภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มุ่งเน้นที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบสังคม การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับพี่น้องประชาชน ล้วนเป็นภารกิจที่สำคัญของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทั้งสิ้น ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และเสียสละ สนับสนุนผู้บังคับบัญชาปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุผลสำเร็จ ดูแลแก้ไขปัญหาทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน
กองอาสารักษาดินแดนจัดตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2497 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 63 ปี ในสมัยแรกๆที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ได้เข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ แบ่งแยกประชาชนทั้งในภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคอื่นๆ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ถือเป็นกำลังหลักของกระทรวงมหาดไทย ที่เข้าร่วมรบ เคียงบ่า เคียงไหล่ กับฝ่ายทหาร และตำรวจ
 
10 กุมภาพันธ์ 2560 , 17:27 น. , อ่าน 178  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย