มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ตั้งศูนย์ความรู้วัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ตั้งศูนย์ความรู้วัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ เป็นแหล่งพัฒนาการวิจัยและองค์ความรู้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ NECTEC เพื่อให้ศูนย์ดังกล่าว เป็นแหล่งพัฒนาการวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์ เช่น แก๊สเซ็นเซอร์ ไบโอเซ็นเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีพิมพ์ได้ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์พิมพ์ได้ รอยต่อพีเอ็นพิมพ์ได้ เทอร์โมอิเล็กทริกพิมพ์ได้ ฉลากบรรจุภัณฑ์ฉลาด และวัสดุทางการแพทย์สามมิติ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ภายใต้ความร่วมมือของสององค์กรที่มีศักยภาพในการทำวิจัย โดยศูนย์แห่งนี้จะตั้งอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนกับแหล่งทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ร่วมกันต่อไป
 
13 กุมภาพันธ์ 2560 , 10:35 น. , อ่าน 190  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย