ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกภาคส่วนห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ระหว่าง 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2560

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกภาคส่วนห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ระหว่าง 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2560 ขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2560 โดยเรียกมาตรการนี้ว่า “60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” ซึ่งผลกระทบจากหมอกควันที่เกิดขึ้นส่งผลทั้งเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชน และยังส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคน งดเว้นการเผาในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ถึง 20 เมษายน 2560 หากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจัดการเชื้อเพลิงก็มีทางเลือก สามารถนำเศษวัสดุทางการเกษตรไปทำปุ๋ยหมัก หรือขอให้ท้องถิ่นนำมาจัดการให้ถูกวิธี โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการไม่เกิดควันไม่เกิดไฟ
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-112236 และ หมายเลข 191 จัดชุดลาดตระเวน และชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันที หากมีผู้ฝ่าฝืนก็จะบังคับใช้กฎหมายลงโทษอย่างเฉียบขาด โดยตั้งรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด รายละ 5,000 บาท และได้มีการกำชับเด็ดขาดว่า ในระหว่างที่มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในระหว่างวันที่ 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือทุกหน่วย และประชาชนทุกพื้นที่ห้ามเผาโดยเด็ดขาด
 
13 กุมภาพันธ์ 2560 , 11:57 น. , อ่าน 190  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย