จังหวัดเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

  
    ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” มุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนปลอดภัยมากขึ้น ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) โดยกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง จัดกิจกรรมในการส่งมอบความสุข ตามโครงการ “Happiness for All : ความทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวนทั้งสิ้น 37 ราย เป็นเงิน 1,766,000 บาทสำหรับเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ มาจากรายได้การประมูลป้ายทะเบียนเลขสวยที่นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของการให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน กองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ให้ได้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีคุณภาพไปแล้วทั้งสิ้น 13,783 ราย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 658,511,301 บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 กองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ทั่วประเทศจำนวน 1,653 ราย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 84,103,00 บาท ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำอุปกรณ์
 
14 กุมภาพันธ์ 2560 , 18:25 น. , อ่าน 179  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย