เชียงใหม่ บูรณาการร่วมจัดกิจกรรมเติมรักให้อากาศ

  
    หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเติมรักให้อากาศ มุ่งลดปริมาณฝุ่นละออง ด้วย การงดการเผา งดใช้รถยนต์ควันดำ และควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ที่ศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์ สวนล้านนา ร. 9 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เติมรักให้อากาศ เพื่อขยายผลการดำเนินงานตามวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งในช่วงฤดูแล้งของทุกปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ต้องเผชิญกับปัญหาหมอกควัน และมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบในหลายๆด้าน รวมถึงด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนสร้างความเสียหายให้กับสังคม และเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมรณรงค์เติมรักให้อากาศเป็นการร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน ร่วมกันกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการลด ป้องกัน และบรรเทาปัญหาหมอกควัน มุ่งดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองในเขตเมือง ด้วยมาตรการ 3 ด้าน คือ งดการเผาในที่โล่ง งดใช้รถยนต์ควันดำ และควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ทั้งนี้ ได้ให้ความรู้กับประชาชนในการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากกิ่งไม้ใบไม้ เพื่อรณรงค์งดการเผากิ่งไม้ใบไม้ ,รณรงค์การตรวจรถยนต์ควันดำ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหมั่นบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินระดับมาตรฐาน เพื่ออากาศที่สดใสไร้มลพิษของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
 
15 กุมภาพันธ์ 2560 , 15:08 น. , อ่าน 191  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด