กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส่งเสริมการค้าขายชายแดนไทย-เมียนมาร์-ลาว

  
    กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ค้าขายชายแดนไทย -เมียนมาร์-ลาว ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ค้าชายแดน ไทย-เมียนมาร์-ลาว โดยมีผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วมการสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 มีศักยภาพในการเป็นเส้นทางเชื่อมต่อสู่ประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงสู่นานาชาติ ที่ผ่านมา มูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1เมื่อเทียบกับทั้งประเทศหรือด่านการค้าชายแดนอื่นยังมีสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตาม สำหรับในระยะยาว การค้าชายแดนบริเวณดังกล่าวยังสามารถเติบโตได้ เนื่องจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 มีการปรับตัวในหลายด้าน ทั้งการพัฒนาการขนส่ง การบริหารจัดการโลจิสติกส์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการค้าชายแดนให้มีมูลค่าการค้าสูงขึ้น สำหรับ ในปี 2560 มีเป้าหมายการค้าชายแดน มูลค่า 1.80 ล้านล้านบาท โดยมีแนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดนในปี 2560 5 แนวทาง ได้แก่ 1.การจัดตั้ง Single Stop Inspection 2.ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3.การผลักดันด่านรอง ส่งเสริมและผลักดันด่านที่มีศักยภาพในการค้าชายแดน เพื่อบรรเทาความแออัดบริเวณด่านชายแดนหลัก 4.การเชื่อมโยงการค้าไร้พรมแดน และ 5.การจัดมหกรรมการค้าชายแดน/คาราวานสินค้า
 
16 กุมภาพันธ์ 2560 , 16:57 น. , อ่าน 217  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด