รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย และลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติราชการที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการ และมอบนโยบายที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพิจารณาเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรณีเร่งด่วน
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15, 16 และ 17 พร้อมพิจารณาเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรณีเร่งด่วน
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเดินทางมาตรวจราชการในครั้งนี้ มาในนามของนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 13 จังหวัด ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยแผนงาน และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในกรณีเร่งด่วน ต้องคำนึงถึงความพร้อมของพื้นที่ ที่จะดำเนินการ ต้องคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และมีความโปร่งใส สำหรับงบประมาณด้านการท่องเที่ยวจะดำเนินการในภาพรวม ให้กลุ่มจังหวัดบูรณาการร่วมกันในการจัดทำงบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ต่อยอดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปสักการะพระเจ้าเก้าตื้อ และสนทนาธรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนากับพระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก ที่วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
16 กุมภาพันธ์ 2560 , 17:49 น. , อ่าน 238  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย