จังหวัดเชียงใหม่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เชียงใหม่สู้ภัยโรคไข้เลือดออกปี 2560

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เชียงใหม่สู้ภัยโรคไข้เลือดออกปี 2560” พร้อมกำหนดจัดโครงการ Big Cleaning Day สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวน 8 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เชียงใหม่สู้ภัยโรคไข้เลือดปี 2560” พร้อมกำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทุก ๆ 3 เดือน เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมและลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ร่วมป้องกันและควบคุม พร้อมประชาสัมพันธ์โรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ และร่วมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day ) ในวันที่ 15 มิถุนายน ของทุก ๆ ปี
ทางด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เกิดขึ้น เนื่องจากการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พบว่า ในปี 2559 เป็นปีที่โรคไข้เลือดออกมีการแพร่ระบาดมากและมีความรุนแรง มีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 4,755 ราย เสียชีวิตจำนวน 5 ราย โดยพบอัตราป่วยสูงสุดที่อำเภอแม่แตง รองลงมา ได้แก่ อำเภอแม่วาง และอำเภอเมืองเชียงใหม่
สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2560 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 49 ราย ใน 15 อำเภอ และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย จากการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และไข้ซิกา ในปัจจุบัน พบว่ามีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้เกือบทุกพื้นที่และทุกเวลา ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกาอย่างต่อเนื่อง
 
17 กุมภาพันธ์ 2560 , 07:13 น. , อ่าน 229  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย