รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวไทยอง

  
    พลเอกธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ร่วมสืบสานวัฒนธรรม สืบฮีต สานฮอย วิถีไทยอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ที่วัดป่าตาล ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ พลเอกธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรม สืบฮีต สานฮอย วิถีไทยอง ครั้งที่ 10 โดยงานดังกล่าวเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของคนยอง ให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัส เรียนรู้ เกี่ยวกับวิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองในอดีต รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษ สร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองให้เกิดแก่กลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ และประชาชนคนไทยทุกคน ทั้งนี้ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ใช้แนวทางประชารัฐ ด้วยการร่วมแรง ร่วมใจกันจากทุกภาคส่วน ในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และความรู้รักสามัคคี เพื่อสร้างสรรค์ สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์ ในการช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกัน และขอให้ประชาชนร่วมกันสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นอันดีงามนี้สืบต่อไป สำหรับ งานสืบสานวัฒนธรรม สืบฮีต สานฮอย วิถีไทยอง ได้มีการจัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด ชุมชนไทใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง กลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ที่ได้บ่งบอกถึงความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ของพี่น้องชาติพันธุ์ได้เป็นอย่างดี
 
17 กุมภาพันธ์ 2560 , 11:19 น. , อ่าน 173  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด