กอรมน.เชียงใหม่ จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม....

  
    กองอำนวยการรักษานความมั่นคงภายในภาค 3 ร่วมสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม ระดับภาค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน.... ที่ห้องประชุม ศูนย์นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี รเนศ อินทร์ยิ้ม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๓ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งดำเนินการในระดับภาคโดยมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 จากสถาบันการศึกษา 12 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยโครงการดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม ซึ่งเกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งมีสาเหตุที่สำคัญจากการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน ภายใต้กระบวนการการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้เสด็จมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทย
 
17 กุมภาพันธ์ 2560 , 13:55 น. , อ่าน 176  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด