รองนายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนในพื้นที่อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

  
    รองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่อำเภอสันกำแพง และติดตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560.... พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมา ประกร รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมความพร้อมของการดำเนินการโครงการ บูรณะเส้นทาง ทล.1317 บ้านต้นดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลบวกค้าง เชื่อมบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล ซึ่งอำเภอสันกำแพง ได้ขอรับสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินในอำนาจของท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เพื่อบูรณะเส้นทาง ทล.1317 ความยาว 954 เมตร ซึ่งเป็นช่วงถนนที่มีความเสียหายอย่างมาก สำหรับช่วงถนนที่เหลือ ยังอยู่ในสภาพใช้การได้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะรับไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวถนนให้มีความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนพร้อมขอให้ทุกคนในชุมชนมีความรัก สมัครสมานสามัคคี เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งต่อไป
 
17 กุมภาพันธ์ 2560 , 15:32 น. , อ่าน 164  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด