เชียงใหม่ประกาศเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษปกาเกอะญอ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษบ้านสันดินแดง-แม่ปอน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
ที่เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานเปิดพิธีประกาศเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษบ้านสันดินแดง-แม่ปอน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ว่าด้วยนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ที่บ้านสันดินแดง-แม่ปอน หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตที่ใช้ฐานความพอเพียง อาหารธรรมชาติปลอดภัย และพึ่งพากันระหว่างคนกับป่าอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานรัฐและชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในงานมีนิทรรศการการจัดสิ่งแวดล้อม การจัดทำแผนที่ชุมชน กิจกรรมพันธุ์พืชท้องถิ่นในไร่หมุนเวียนของปกาเกอะญอ ชวนชิมอาหารพื้นถิ่นปกาเกอะญอ เวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ “พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษเพื่อการฟื้นฟูวิถีการดำเนินชีวิตแบบปกาเกอะญออย่างยั่งยืน” การแสดงดนตรี การละเล่นและวัฒนธรรมชุมชนของชาวปกาเกอะญอ
สำหรับบ้านสันดินแดง-แม่ปอน เป็นชุมชนชาวเผ่าปกาเกอะญอ มีประชากร 32 หลังคาเรือน 435 คน เป็นหมู่บ้านบริวารของหมู่ที่ 15 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ชุมชนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอบ้านสันดินแดงมีความใกล้ชิดผูกพันกับพื้นป่ามานาน จึงเกิดภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรดินน้ำป่าเกิดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ จารีต ประเพณี ความเชื่อ และพิธีกรรมต่างๆ สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ
 
17 กุมภาพันธ์ 2560 , 16:25 น. , อ่าน 218  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด