สวท. เชียงใหม่ จัดโครงการ สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน ปีที่ 5 ที่ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง

  
    สวท. เชียงใหม่ จัดกิจกรรม สวท. เชียงใหม่ ปันน้ำใจ....สู่ชุมชน ปีที่ 5 ที่ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ที่บริเวณคริสตจักรบ้านแม่ยางกุ่ม คานาอัน บ้านห้วยลึก ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่ ผู้จัดรายการ และ สมาชิก อป.มช. จัดกิจกรรม สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่ชุมชน ปีที่ 5 สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเวียงแหงให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อมอบความสุขให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่ม เครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์กีฬา และของเล่นสำหรับเด็ก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาที่ฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่
บ้านห้วยลึกประกอบด้วย 2 หย่อมบ้าน คือ บ้านลีซู และบ้านลาหู่ มีจำนวนประชากร 250 คน จำนวน 50 ครัวเรือน บ้านห้วยลึกเป็นหมู่บ้านที่ทุรกันดารการเดินทางยากลำบากชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพด ปลูกข้าวไร่และรับจ้างโครงการพระราชดําริ ชาวบ้านยังยากจนและขาดแคลนต้องการความช่วยเหลือหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องอุปโภค บริโภคส่วน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเด็กก่อนวัยเรียนจำนวน 17 คนครูพี่เลี้ยงจำนวน 2 คนโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจ้างครูพี่เลี้ยงและงบสนับสนุนการดำเนินงานบางส่วน
 
17 กุมภาพันธ์ 2560 , 16:54 น. , อ่าน 220  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย