เชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ พร้อมกำหนดโซนนิ่งและจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงแรงงาน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการจัดระเบียบแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข และจัดเขตพื้นที่เฉพาะ(Zoning) ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน 13 จังหวัด ที่กำหนดเป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งทางจังหวัดได้มีการประชุมชุดติดตามและคณะกรรมการนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณากำหนดพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงแนวทางการจัดระเบียบ และกำหนดกลยุทธ์การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวของจังหวัดเชียงใหม่
โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดพื้นที่ช้างเผือกเป็นพื้นที่นำร่องจัดเป็นพื้นที่ควบคุมระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และการใช้กระบวนการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการแก้ปัญหา โดยส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวร่วมมือกับชุมชนไทยในการจัดระเบียบแรงงานและดูแลชุมชนร่วมกัน ส่วนเรื่องโครงสร้าง กลยุทธ์และมาตรการ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบข้อมูล รวมศูนย์ไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจน เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่มีการเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลา
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบัน มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบแล้ว จำนวน 154,000 คน ทั้งนี้ ตามยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เพื่อการจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย ให้นายจ้างต้องทำสัญญาจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งกำหนดระยะเวลาจ้างงาน อัตราค่าจ้าง และสวัสดิการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งรับผิดชอบจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับแรงงานต่างด้าว และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบตามกฎหมาย การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งสิทธิด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และในการเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไปยังนายจ้าง และสถานประกอบการ ที่จะจ้างแรงงานต่างด้าว ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และแจ้งให้ แรงงานต่างด้าว รับทราบเงื่อนไขที่จะทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
 
18 กุมภาพันธ์ 2560 , 14:27 น. , อ่าน 207  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด