วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการ สืบสานนาฏศิลป์ดนตรี

  
    วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการ สืบสานนาฏศิลป์ดนตรี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำเสนอผลงานด้านการเรียนการสอน ในรอบ 1 ปีการศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “วันวิชาการ สืบสานนาฎศิลป์ดนตรี” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “องค์อัครศิลปิน” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นต้นแบบด้านการดนตรี ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 20 เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ที่จัดการศึกษาโดยเน้นการอนุรักษ์ สืบสาน และการสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดการศึกษาในวิชาสามัญและวิชาด้านศิลปะ ทั้งระดับการศึกษาวิชาชีพขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับปริญญาตรี โดยให้ครูและนักเรียน นักศึกษา สรุปประมวลผลงานด้านการเรียนการสอน ในรอบ 1 ปีการศึกษา มานำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการนำปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกที่สนใจ ได้ร่วมชื่นชมผลงานของนักศึกษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชประสงค์ที่จะอนุรักษ์ดนตรีไทย และนาฏยศิลป์ไทยไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป โดยมีพระราชกระแสรับสั่งให้นักดนตรีไทยช่วยกันรักษาระดับเสียงของดนตรีไทยไว้เพื่อเป็นมาตรฐานของวงดนตรีรุ่นหลัง ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กรมศิลปากรจัดพิมพ์หนังสือ "โน้ตเพลงไทย เล่ม ๑” เพื่อรวบรวมและรักษาศิลปะทางดนตรีไทยไว้ให้เป็นหลักฐานและมาตรฐานต่อไป และทรงสนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัยบันไดเสียงของดนตรีไทย โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีครอบประธานครูโขนละครและต่อ กระบวนรำเพลงหน้าพาทย์องค์พระพิราพ ซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงในวิชาดนตรีและนาฏยศิลป์ไทยอีกด้วย จึงนับได้ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่อนุรักษ์ศิลปะของไทย เพื่อให้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานชาติด้านนาฏศิลป์ไทย ดุริยางคศิลป์ไทย และช่างศิลป์ไทย ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 โดยมี ดร.ทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อนำเสนอร่างเกณฑ์มาตรฐานชาติด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และช่างศิลป์ไทย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมประชาพิจารณ์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงมาตรฐานชาติด้านนาฏศิลป์ให้สมบูรณ์แบบและเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น
 
20 กุมภาพันธ์ 2560 , 12:06 น. , อ่าน 214  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย