จังหวัดเชียงใหม่ จัดวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษของไฟป่า

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรงดการจุดไฟเผาป่า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน กระจายทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ในงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2560 และปล่อยขบวนคาราวานรณรงค์งดการเผา เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่าเพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เสนอมาตรการควบคุมไฟป่าโดยให้จัดตั้งหน่วยป้องกันไฟป่าขึ้นโดยเฉพาะ พร้อมทั้งขอความร่วมมือจัดตั้งหน่วยอาสาสมัคร เพื่อช่วยตรวจตราป้องกัน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การป้องกันไฟป่าขึ้นโดยด่วน ดังนั้น จึงถือได้ว่าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 เป็นวันกำเนิดการป้องกันไฟป่าในประเทศไทย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบและอนุมัติให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า
 
20 กุมภาพันธ์ 2560 , 18:15 น. , อ่าน 211  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด