สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของตำรวจภาค 5

  
    คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมหารือ รับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณา
ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางมารับฟังข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของตำรวจภูธรภาค 5 โดยมี พลตำรวจโท พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ให้การต้อนรับและร่วมหารือในประเด็นการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มาตรการตรวจคนเข้าเมือง การดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5
ทั้งนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะทำงาน ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา อุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปใช้ประกอบการพิจารณา ดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ โดยมีหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับระบบกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งกิจการตำรวจ ซึ่งขณะนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กำลังอยู่ในขั้นตอนการร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญจำนวน 10 ฉบับ เพื่อเร่งทำกฎหมายลูกทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา และครอบคลุมการทำงานของทุกฝ่าย ครบทุกมิติ
 
20 กุมภาพันธ์ 2560 , 18:22 น. , อ่าน 228  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย