เชียงใหม่ ประกาศ 60 วันห้ามเผาเราทำได้ เชียงใหม่ไร้หมอกควัน

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยใช้ 3 มาตรการในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน พร้อมสั่งการให้ทุกอำเภอดูแลพื้นที่ของตนเองอย่างเข้มข้น ขณะที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องจัดทำทะเบียนผู้เข้าไปหาของป่าในพื้นที่รับผิดชอบ
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์จนถึง วันที่ 20 เมษายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศ 60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการมาตลอดทั้งเรื่องของการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของหมอกควันที่เกิดจากไฟป่า และการเผาวัสดุทางการเกษตร รวมถึงการช่วยกันลดวัสดุที่ก่อให้เกิดเชื้อเพลิงไม่ว่าจะอยู่ในเขตป่า หรือพื้นที่ทางการเกษตร และขอให้ประชาชน ช่วยกันลดการเผาเนื่องจาก เมื่อเกิดไฟป่าขึ้นจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาหลายด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป หากมีการเผาในที่โล่งเกิดขึ้นจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด กับผู้ที่กระทำผิดเพื่อให้เกิดความหลาบจำ โดยเมื่อปีที่ผ่านมามีผู้กระทำผิด 18 ราย และในปีนี้ไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ซึ่งในขณะนี้ได้มีการดำเนินการ 3 มาตรการควบคู่กันไปคือ การรณรงค์ การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการลดวัสดุเชื้อเพลิงด้วยเตาเผาไร้หมอกควัน น้ำหมักชีวภาพที่ช่วยในการย่อยสลายโดยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย
สำหรับพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากและรุนแรงมีหลายพื้นที่ ได้ให้แต่ละอำเภอทำแผนที่ โดยใช้พื้นที่เผาไหม้ปีที่ผ่านมาเป็นหลักโดยเทียบเคียง 3 ปีและมอบเป็นหน้าที่ของอำเภอที่จะเข้าไปให้ความสำคัญและดูแลพื้นที่อย่างเข้มข้น ขณะเดียวกันได้สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละพื้นที่ จัดทำทะเบียนคนที่เข้าไปหาของป่าในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจะได้รู้ว่าใครบ้างที่เข้าไปหาของป่า ถ้าไม่อย่างนั้นจะเกิดการควบคุมไม่ได้ อย่างไรก็ตามในปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน จำนวนจุดความร้อน และปริมาณหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่
 
21 กุมภาพันธ์ 2560 , 09:23 น. , อ่าน 197  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด