พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมนำซังข้าวโพดมาแปลงเป็นพลังงานชีวมวล

  
    สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ขยายผลส่งเสริมการนำซังข้าวโพดมาแปลงเป็นพลังงานชีวมวล ช่วยลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หลังประสบความสำเร็จในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปีที่ผ่านมา
นางสังวาล มัลลานู หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และส่งเสริม สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการส่งเสริมการนำซังข้าวโพดมาแปลงเป็นพลังงาน โดยได้ศึกษาต้นแบบของเตาต่างๆ เพื่อนำมาใช้กับการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร จนกระทั่ง ได้เทคโนโลยีเตาเผาถ่าน 200 ลิตรชนิดลดควัน ซึ่งเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา เริ่มนำร่องในพื้นที่ต.ปิงโค้ง และต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เผาวัสดุเหลือทิ้งจากซังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด จนปัจจุบันเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน สามารถจำหน่ายถ่านอัดแท่งได้ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท
ทั้งนี้ ในปี 2560 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขยายผลการเผาซังข้าวโพด ระดับชุมชน ด้วยเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร ชนิดลดควันให้แก่กลุ่มเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ ในอำเภอแม่แจ่ม จำนวน 250 ชุด ภายใต้การสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 ปริมาณซังข้าวโพดที่ถูกเผาแบบลดควัน รวมทั้งสิ้น 50 ตัน อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพดในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง ที่ใช้ในการเผาไหม้เพื่อให้ความร้อนโรงงานอุตสาหกรรม เริ่มนำร่องโครงการสนับสนุนเทคโนโลยีพร้อมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย และในปี 2560 จะได้มีแผนการผลิตเพื่อจำหน่ายในปริมาณกว่า 1,000,000 กิโลกรัม หรือ 1,000 ตัน ราคาขายกิโลกรัมละ 3 บาท นับเป็นรายได้ที่เข้าสู่พื้นที่อีกทางเลือกหนึ่ง รวมทั้งช่วยลดการเผาและลดปัญหาหมอกควันลงได้
 
21 กุมภาพันธ์ 2560 , 15:57 น. , อ่าน 173  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด