กรมการปกครอง ฝึกปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมการปกครอง จัดฝึกปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง เพื่อให้พนักงานฝ่ายปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองให้ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย และเทคนิควิธีการในการดำเนินคดีใหม่ ๆ โดยให้พนักงานฝ่ายปกครองได้ฝึกการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์จริง ตั้งแต่การตรวจ การสืบสวน ยุทธวิธีในการเผชิญเหตุ และการสอบสวนคดีอาญา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 คน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กรมการปกครอง มีนโยบายสั่งการให้พนักงานฝ่ายปกครอง ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งการกวดขันแหล่งอบายมุข และการพนัน การควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ไม่ให้ปล่อยปละละเลย หรือยินยอมให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ ปิดทำการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด มียาเสพติด หรือการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ในสถานบริการ ซึ่งส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน
ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ เริ่มมีการก่อตั้งของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การตั้งโรงแรมเถื่อน เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ การใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หรือการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับ สถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี 2559 ให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ 2 เฝ้าระวังเป็นพิเศษ (Tier 2 Watch list)
 
21 กุมภาพันธ์ 2560 , 17:59 น. , อ่าน 179  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย