สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านข่าว และรายการ

  
    ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ระดมบุคลากรด้านข่าวและรายการของสื่อในสังกัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการนำเสนอข่าวสาร รูปแบบรายการให้มีความทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ
ที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ นายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรด้านข่าวและรายการ ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เพื่อพัฒนาบุคลกรด้านข่าวและรายการของสื่อในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรด้านข่าวและรายการ จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 10 สถานี /สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา 2 สถานี และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กว่า 30 คน โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และ เอกชน มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ฯ ในหัวข้อ การจับประเด็นข่าว/ การวิเคราะห์ข่าว / การเขียนรายงานพิเศษ และ การรายงานข่าวนอกสถานที่ รวมทั้ง การผลิตข่าวผ่าน Smart Phone การ Live ผ่าน Face book การสร้าง Content และการเลือกใช้เทคโนโลยีสำหรับ New Media โดยจะมีการประชุมฯ เป็นเวลา 2 วัน คือวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวและรายการ สามารถนำเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาปรับใช้ในการทำงาน สามารถขยายผลการปฏิบัติงานในฐานะสื่อของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้รับความเชื่อถือจากประชาชนทุกระดับ
นอกจากนี้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จะได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานในการเผยแพร่ประเด็นการประชาสัมพันธ์ตามมติคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง ประเด็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
 
22 กุมภาพันธ์ 2560 , 08:45 น. , อ่าน 180  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด