เชียงใหม่ ปรับแผนป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า เน้นย้ำสร้างความเข้าใจกับคนในพื้นที่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ห่วงปัญหาหมอกควันจากพื้นที่ใกล้เคียง มาสร้างปัญหาในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมปรับแผนปัองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ยึดการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจากประชาชน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ติดตามปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่อำเภอแม่ออน และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า พื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ พบจุด Hotspot เพิ่มมากขึ้น และเกิดในพื้นที่เดิม จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีการปรับแผนการดำเนินงานไปตามสถานการณ์ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น เน้นการป้องกันและสร้างความเข้าใจแก่คนในพื้นที่เป็นหลัก หากเกิดไฟป่าขึ้น ให้อำเภอใกล้เคียงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ร่วมกันบูรณาการสนธิกำลังเข้าดับไฟโดยเร็วที่สุด โดยไม่มีเส้นแบ่งอำเภอ ให้ถือเป็นภารกิจร่วมกันของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะต้องประสานงานช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยยึดเป้าหมายในการลดพื้นที่เผาไหม้ในช่วง ประกาศ 60 ห้ามเผา, ควบคุมคุณภาพอากาศ ค่า PM10 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร และไม่กระทบต่อการขึ้นลงของเครื่องบิน เนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก แม้ขณะนี้ค่า PM10 ของจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 4 สถานี ยังไม่เกินค่ามาตรฐานก็ตาม แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือทิศทางของลมที่พัดหมอกควันจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาทำให้เกิดปัญหาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือขอความร่วมมืออำเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีโครงการก่อสร้าง ขอให้ผู้ประกอบการได้มีการฉีดพ่นน้ำลดฝุ่นละออง ในอากาศ และตามถนน ที่เป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่น
 
7 มีนาคม 2560 , 18:10 น. , อ่าน 71  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด