จังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีทำงานดีเด่นระดับจังหวัด เนื่องในวันสตรีสากล

  
    จังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีทำงานดีเด่นระดับจังหวัด ในกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560
ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 และมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณสตรีทำงานดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยคัดเลือกจากสตรีทำงานทั้งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทั้งในและนอกระบบ ประกอบด้วย สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น สตรีนักบริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น สตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชนดีเด่น สตรีผู้ปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และสตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น จำนวน 10 คน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดงานวันสตรีสากลเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา โดยจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญและเข้ามามีบทบาทในการช่วยกันปกป้อง คุ้มครอง ดูแลแรงงานสตรีให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิจากการทำงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับการจัดงานของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ กำหนดแนวคิดในการให้กำลังใจแก่แรงงานสตรี ให้ทำงานและดูแลครอบครัวอย่างมีความสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้ชื่องานว่า “แรงงานสตรียุคใหม่ ร่วมใจ ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0”
วันสตรีสากลเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในระดับนานาชาติ โดยองค์กรสหประชาชาติได้รับรองให้วันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล และประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งให้เห็นความสำคัญของสุภาพสตรีเช่นจัด จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในวันสตรีสากลขึ้นเป็นประจำทุกปี
 
7 มีนาคม 2560 , 19:49 น. , อ่าน 93  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย