กกต.เชียงใหม่ ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

  
    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยระดับอำเภอ พร้อมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอ รวมทั้งคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง ทั้งนี้ ศูนย์ฯดังกล่าว เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานและประสานเครือข่าย ตลอดจนเป็นเครือข่ายในการช่วยสอดส่อง สังเกตการณ์ และแจ้งข่าวการทุจริต และฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งจะทำให้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกชุมชน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง ใน 2 อำเภอ คืออำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณา และแสดงความคิดเห็นถึงความพร้อมของหมู่บ้านต้นแบบของแต่ละตำบลที่นำเสนอ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง ได้แก่ บ้านดอนชัย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านท่ามะโก หมู่ที่ 8 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 
8 มีนาคม 2560 , 16:37 น. , อ่าน 82  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด