จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีแสดงความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 3

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีแสดงความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 3 เปิดโอกาสให้กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น แกนนำมวลชนทางการเมือง ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อนำเสนอแนวทางสร้างความสามัคคีปรองดองอย่างยั่งยืน ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะทำงานรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อดีต ส.ส.เชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย อดีต สว.เชียงใหม่ และกลุ่มการเมืองท้องถิ่น ได้แก่ กลุ่มสนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มทุนทางการเมือง กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มแกนนำมวลชนทางการเมือง เข้าร่วมกว่า 40 คน เพื่อแสดงความคิดเห็นในการสร้างความสามัคคีปรองดอง ใน 10 ประเด็น ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านความเหลื่อมล้ำการครอบครองที่ดินทำกินของเกษตรกร และการบริหารจัดการน้ำ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการต่างประเทศ ด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านการปฏิรูป และด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะได้ รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ รายงานให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นที่ได้จากการนำเสนอให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ทั้งนี้ การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดองในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยทางภาครัฐมีหน้าที่รับฟังและจดบันทึกเท่านั้น ซึ่งการประชุมครั้งต่อไป เป็นกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำจิตวิญญาณ ประชาชนทั่วไป และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มทุกสาขาอาชีพ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-11.30 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
8 มีนาคม 2560 , 17:31 น. , อ่าน 103  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย