สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) น้อมนำศาสตร์ของพระราชาสานต่อการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดบนพื้นที่สูง

  
    สำนักงาน ป.ป.ส ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) น้อมนำศาสตร์ของพระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลโครงการหลวงสู่การแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพิภพ ชำนิวิกัยพงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่การปลูกฝิ่นบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาปรับใช้ ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวว่า โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันมีทั้งหมด11ศูนย์ปฏิบัติการ โดยความร่วมมือของสำนักงาน ป.ป.ส. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านการเกษตร การบำบัดรักษา การป้องกันการปลูกฝิ่น ครอบคลุมพื้นที่ 126 หมู่บ้าน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก ซึ่งผลการดำเนินงานในช่วง 7 ปี ที่ผ่านมา สามารถลดพื้นที่ปลูกฝิ่นลงได้เป็นลำดับ และประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือที่จะปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น
สำหรับศูนย์ปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันดำเนินงานครอบคลุม 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถลดพื้นที่ปลูกฝิ่นจาก 128 ไร่ ในปี 2555 ปัจจุบันไม่มีพื้นที่ปลูกฝิ่น โดยโครงการขยายผลโครงการหลวงได้เข้าไปส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร ให้ปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น เช่น ข้าวไร่กาแฟ เสาวรส ลูกพลับ อะโวคาโด แมคคาดีเมีย เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร
 
9 มีนาคม 2560 , 17:37 น. , อ่าน 66  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย