ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ เปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3

  
    ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ เปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 มุ่งเน้นให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการดูแล ทั้งด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ และสร้างแรงจูงใจให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
ที่กองร้อยพัฒนาที่ 2 กองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พันเอกเสด็จ บัณฑิต รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 เพื่อดูแลผู้ช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด มุ่งเน้นให้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแล ทั้งด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สร้างพฤติกรรมเชิงบวก การควบคุมตัวเอง สามารถพัฒนาตนเอง ให้มีทักษะทางสังคมและปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยการดำเนินการในครั้งนี้ มุ่งเน้นเป้าหมาย ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ที่อยู่ตามอำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ จากอำเภอเวียงแหง 10 คน อำเภอเชียงดาว 25 คน อำเภอไชยปราการ 21 คน อำเภอฝาง 14 คน และอำเภอแม่อาย 30 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน
รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กล่าวว่า การฝึกอบรมค่ายศูนย์ขวัญ ผู้ผ่านการอบรมและบำบัดฟื้นฟูจะมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว ผู้ที่เข้ามารับการบำบัดและฝึกอบรมที่สนใจ จะได้เข้าเรียนรู้การทำการเกษตรแบบพอเพียง เกษตรอินทรีย์ ในศูนย์ฝึกอาชีพการเกษตรที่เตรียมไว้ และมีการฝึกสอนการเป็นช่างต่าง ๆ รวมถึงช่างตัดผม และสามารถอยู่จนฝึกอาชีพจนกว่าจะชำนาญและไปประกอบอาชีพได้
ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ มีแนวคิดในการเปิดศูนย์ขวัญแผ่นดิน ศูนย์ที่ 2 ในพื้นที่แต่ละจังหวัด โดยเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสพที่สมัครใจ เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู โดยเน้นผู้เสพในอำเภอชายแดนเป็นหลัก และมีเป้าหมายจะทำการเปิดศูนย์ขวัญแผ่นดินของหน่วยเดือนละ 1 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 10 รุ่น จำนวน 1 พันคน
 
9 มีนาคม 2560 , 17:39 น. , อ่าน 33  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย