มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่สถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5 โดยกล่าวว่า การจัดการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านการบริหารธุรกิจ ในครั้งนี้ จะช่วยให้ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ ได้รับประโยชน์ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางวิชาการที่มั่นคงในอนาคต ซึ่งการสร้างบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพนั้น นอกจากการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ในยุคเทคโนโลยี-ดิจิทัล แห่งศตวรรษที่ 21 แล้ว ยังต้องมีการพัฒนางานวิชาการและวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สังคม และประเทศชาติ ด้วย
สำหรับการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การเสวนาหัวข้อ “นวัตกรรมเกษตรไทย ยุค 4.0 จาก 3 ภาคส่วน” และส่วนที่ 2 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งมีนิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย ร่วมนำเสนอผลงานทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านบริหารธุรกิจ จำนวนทั้งหมด 160 เรื่อง ในสาขาการจัดการ สาขาการตลาด สาขาบัญชีการเงิน และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
9 มีนาคม 2560 , 17:59 น. , อ่าน 79  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย