จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีแสดงความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 4

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีแสดงความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 4 ผู้นำชุมชน กลุ่ม NGO และกลุ่มองค์กรภาคประชาชนสังคม ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางสร้างความสามัคคีปรองดอง 10 ประเด็น ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำจิตวิญญาณ ประชาชนทั่วไป กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ กลุ่มสาขาอาชีพ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และกลุ่มองค์กรภาคประชาชนสังคม (CSOs) เข้าร่วมกว่า 35 คน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการสร้างความสามัคคีปรองดอง ใน 10 ประเด็น ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านความเหลื่อมล้ำการครอบครองที่ดินทำกินของเกษตรกร และการบริหารจัดการน้ำ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการต่างประเทศ ด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านการปฏิรูป และด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการสร้างความสามัคคีปรองดองในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเวทีสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยทางภาครัฐมีหน้าที่รับฟังและจดบันทึกข้อคิดเห็นในที่ประชุมเท่านั้นโดยจังหวัดเชียงใหม่จะได้ รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ รายงานให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นที่ได้จากการนำเสนอให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ทั้งนี้ การการประชุมครั้งต่อไป เป็นกลุ่มสื่อมวลชน โดยจะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-11.30 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
10 มีนาคม 2560 , 15:52 น. , อ่าน 71  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย