เครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบนดอยอินทนนท์ จัดกิจกรรมรวมพลังป้องกันไฟป่าและหมอกควันอินทนนท์

  
    เครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบนดอยอินทนนท์ จัดกิจกรรมรวมพลังป้องกันไฟป่าและหมอกควันอินทนนท์ ทำแนวกันไฟ และจัดชุดลาดตระเวนป้องกันพื้นที่ป่า ตามแนวทางประชารัฐ
ที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง บ้านขุนกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังมวลชนป้องกันไฟป่าและหมอกควันอินทนนท์ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่โดยรอบดอยอินทนนท์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ทางด้านนายมนูญ เสริมศักดิ์ตระกูล ประธานองค์กรเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลาง เปิดเผยว่า องค์กรเครือข่ายฯ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 จากการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน 18 หย่อมบ้าน ในท้องที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในด้านการป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดอยอินทนนท์ ทั้งการทำแนวกันไฟ การลาดตระเวนป้องกันพื้นที่ป่า ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำโดยการสร้างฝาย ประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์และอนุรักษ์สัตว์น้ำ ดูแลรักษาลำน้ำแม่กลาง ตรวจสอบการใช้น้ำของสมาชิก และตั้งศูนย์เพื่อสนับสนุนการดับไฟป่าในพื้นที่ดอยอินทนนท์
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีมอบอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมป้องกันไฟป่าแก่ชุมชน 6 หมู่บ้าน พิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันไฟป่า และพิธีสาปแช่งของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและเผ่ากะเหรี่ยง เป็นการนำเอาความเชื่อทางศาสนาของชาวไทยภูเขา ที่เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองผืนป่า ช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสาปแช่งผู้ที่เผาทำลายป่า ทำให้เกิดความเกรงกลัว ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันไฟป่าของชุมชนบนพื้นที่ดอยอินทนนท์
 
10 มีนาคม 2560 , 17:38 น. , อ่าน 74  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย