กกต.เชียงใหม่ เร่งดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง

  
    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เร่งคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 นี้ หวังยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนในการต่อต้านการซื้อเสียง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำแต่ละอำเภอ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอ พร้อมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียงของแต่ละอำเภอ เพื่อยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนในการต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง โดยจะดำเนินการให้ครบทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ภายในเดือนมีนาคม 2560 นี้ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 14 อำเภอ ทั้งนี้ การจัดตั้งหมู่บ้านปลอดการซื้อสิทธิขายเสียง ภายใต้ความสมัครใจของประชาชนในพื้นที่ เพื่อประเทศไทย จะมีหมู่บ้านปลอดการซื้อสิทธิขายเสียง อย่างน้อย 1 หมู่บ้านต่อหนึ่งอำเภอ เป็นการนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ และให้มีการรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียงอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีในการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยให้เกิดความเข้มแข็งในระดับตำบล อำเภอ จังหวัดและนำไปสู่การพัฒนาในระดับประเทศต่อไป
 
12 มีนาคม 2560 , 13:37 น. , อ่าน 75  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด