รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับกลางสายปฏิบัติการ สู่ความเป็นเลิศ

  
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนแนวคิด ให้เป็นผู้นำการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความเป็นเลิศ
ที่สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สายปฏิบัติการ” สู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้บริหารระดับกลางในการถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ และเป็นการประยุกต์หลักการบริหาร มช. 4.0 โดยมี คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษกว่า 60 คน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายว่า ข้าราชการ คือ ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้บริหารงานของแผ่นดิน ข้าราชการจะต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของข้าราชการที่ว่า “ข้าราชการ คือ ผู้ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ” โดยประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรม มีความเที่ยงธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตาธรรม ยึดมั่นในแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อสร้างประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ เรียนรู้ตามรอยพ่อ รู้ รัก สามัคคี เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ทั้งนี้ การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ จะใช้เวลาในการอบรม และฝึกปฏิบัติทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งเน้นสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ต้องอาศัยผู้บริหาร ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความชำนาญในด้านการบริหารเป็นอย่างดี พร้อมเป็นผู้นำการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายที่วางไว้
 
13 มีนาคม 2560 , 14:29 น. , อ่าน 122  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย