เชียงใหม่ จัดงานวันช้างไทย ครั้งที่ 18....

  
    หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันช้างไทย เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้เห็นถึงความสำคัญของช้างไทย และร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืน.. ที่ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันช้างไทยครั้งที่ 18 สืบสานสายพันธุ์ช้างไทยให้ยั่งยืน เพื่อกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของประชาชน เยาวชนให้ระลึกถึงความสำคัญของช้างไทย รวมถึงให้วันช้างไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายอยู่ในความทรงจำของประชาชนมากขึ้น สานต่อแนวทางในการอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืน ตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในงานมีขบวนแห่อันตระการตา การกินสะโตกอาหารช้าง พร้อมแปลอักษรเป็นสัญลักษณ์แสดงความไว้อาลัย ของช้างกว่า 80 เชือก พีธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกงาช้าง ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ขณะที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้มอบผลไม้ของโปรดช้างให้แก่ช้างที่อยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เนื่องในวันช้างไทย นอกจากนี้ยังได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและเยาวชนเกี่ยวกับความเป็นมา และความสำคัญของช้าง ณ แหล่งเรียนรู้ ซูคิดส์โซนอีกด้วย สำหรับความเป็นมาของวันช้างไทย สืบเนื่องจาก ช้างไทย เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาช้านาน แต่ปัจจุบันประชากรช้างในประเทศไทยมีจำนวนลดน้อยลง คณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น ก็จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยไปแล้ว จึงได้พิจารณาวันอื่น และเห็นว่าวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสม จึงได้นำเสนอมติตามลำดับขั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม เป็นวันช้างไทย และได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 นอกจากนี้ ช้างไทยยังได้สร้างชื่อเสียงในการวาดรูปได้และวาดรูปได้สวยงามจนขายได้ราคาแพงที่สุดในโลกจนได้ถูกบันทึกลงในสถิติโลกจากกินเนสส์บุค ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2548 ที่ผ่านมาอีกด้วย
 
13 มีนาคม 2560 , 14:43 น. , อ่าน 102  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด