ทอท. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ตามแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่

  
    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตามแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีนาวาอากาศเอกวิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในรัศมี 5 กิโลเมตร ในพื้นที่ 3 อำเภอ รอบท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสารภี และอำเภอหางดง นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรบฟังและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ทางด้านนายจตุกร ศรีดิษฐ ผู้อำนวยการส่วนแผนจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการ และสามารถใช้เป็นช่องทางในการร่วมให้ข้อมูลข่าวสารและข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน แผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 แผนระยะสั้นและระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2559 – 2568) มีเป้าหมายรองรับการจราจรทางอากาศได้ถึงปี พ.ศ. 2573 รองรับผู้โดยสารได้ 18 ล้านคนต่อปี และช่วงที่ 2 แผนพัฒนาระยะยาว (ปี พ.ศ. 2569 -2573) มีเป้าหมายเพื่อรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้ถึงปี พ.ศ. 2578 รองรับผู้โดยสารได้ 20 ล้านคนต่อปี
 
14 มีนาคม 2560 , 18:18 น. , อ่าน 106  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย