อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ประกาศ ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ยกเว้นในพื้นที่บริการ

  
    อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ประกาศ ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ยกเว้นในพื้นที่บริการ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไฟป่า รองรับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า อย่างเคร่งครัด นายกริชสยาม คงสตรี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าแล้งของทุกปี มักเกิดปัญหาไฟป่าก่อให้เกิดหมอกควันในอากาศเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ทั้งยังเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จากการตรวจสอบจุดความร้อน หรือ Hotspots ตั้งแต่ปี 2552 – 2559 มีเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ซึ่งสาเหตุการเกิดไฟป่า การเผาป่า ล่าสัตว์ เก็บหาของป่า เผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรม แล้วลุกลามเข้าไปในเขตป่า ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จึงได้มีประกาศอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ในเขตตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลบ้านปง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง ตำบลโป่งแยง ตำบลแม่แรม ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ตำบลสบเปิง ตำบลป่าแป๋ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้นในพื้นที่เขตบริการ และกรณีมีเหตุจำเป็นให้ประสานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย หากผู้ใดฝ่าผืน มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท สำหรับการเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ต้องมีการควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามเข้าป่า หากเกิดไฟป่าจะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 – 15 ปี และปรับตั้งแต่ 2 หมื่น ถึง 1 แสน 5 หมื่น บาท
 
15 มีนาคม 2560 , 09:29 น. , อ่าน 99  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย