จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 5 สื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมแสดงความเห็น

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 5 กลุ่มสื่อมวลชนเชียงใหม่ ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในมุมมองของสื่อมวลชน สู่การปฏิรูปประเทศไทย ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 5 ซึ่งครั้งนี้ สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 35 คน เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการสร้างความสามัคคีปรองดอง ใน 10 ประเด็น ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านความเหลื่อมล้ำการครอบครองที่ดินทำกินของเกษตรกร และการบริหารจัดการน้ำ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการต่างประเทศ ด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านการปฏิรูป และด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในมุมมองของสื่อมวลชน การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการสร้างความสามัคคีปรองดองในครั้งนี้ สื่อมวลชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นเวทีที่เปิดกว้างครอบคลุมทุกกลุ่ม ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าตามโรดแม็ปของรัฐบาล โดยทางภาครัฐมีหน้าที่รับฟังและจดบันทึกข้อคิดเห็นในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่จะได้รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ รายงานให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นที่ได้จากการนำเสนอให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง สำหรับการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นในครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้าย จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.30 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
15 มีนาคม 2560 , 18:35 น. , อ่าน 89  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย