พัฒนาที่ดินเชียงใหม่ รณรงค์ไถกลบตอซังและเศษพืช ลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า

  
    สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เร่งส่งเสริมรณรงค์ไถกลบตอซัง และเศษพืช ใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ หวัดลดการเกิดภาวะหมอกควันตามหลักการเก็บฟืนออกจากไฟ
นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ มีเป้าหมายรณรงค์ไถกลบตอซังและเศษพืช ใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ผลิตข้าว 7 แปลง รวม 32 แปลง เพื่อให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซังและเศษพืช เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุในดินและช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น และลดการเกิดภาวะหมอกควันจากการเผาตอซังและเศษพืช นอกจากนี้สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ยังคงดำเนินการเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ตามหลักการ เก็บฟืนออกจากไฟ คือการลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีในพื้นที่เกษตรในช่วงระหว่างมาตรการการรับมือ นำไปสู่มาตรการฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืน โดยรณรงค์และส่งเสริมการให้มีการนำเอาเศษวัสดุที่เหลือจากการทำการเกษตรมาทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน คือสารเร่งซุปเปอร์พด.1 ที่เป็นจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายเศษพืชให้เป็นปุ๋ยหมักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปใช้ในการเพาะปลูกพืช ช่วยปรับปรุงบำรุงดินและลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ได้มีการขยายผลไปยังเกษตรกรใน 25 อำเภอ ให้ผลิตปุ๋ยหมักใช้เองได้มากกว่า 10,000 ตันต่อปี
ขณะเดียวกัน สำนักงานพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ยังได้มีการจัดอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล และหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จำนวน 2,066 ราย เน้นย้ำเรื่องการทำการเกษตรแบบไม่เผา นำเศษวัสดุทางการเกษตรมาทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ ส่งเสริมการไถกลบตอซัง แล้วหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน และให้หมอดินอาสาได้มีบทบาทถ่ายทอดไปยังเกษตรกรรายอื่นอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันลดหมอกควันจากการเผาเศษพืช และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป
 
16 มีนาคม 2560 , 09:06 น. , อ่าน 38  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด