บจธ. ระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ....

  
    สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ........ ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จัดโครงการชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ....โดยมีพลเอกวิทยา จินตนานุรัตน์ รองหัวหน้าสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธี ด้านนายสถิตพงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กล่าวว่า สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันตามความในมาตรา 7 (1) ให้จัดตั้งธนาคารที่ดิน โดยบจธ.ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินขึ้น ธนาคารที่ดินนั้นจะเป็นกลไกของรัฐในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารที่ดินเพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินทำกินของเกษตรกร ตลอดจนมีภารกิจในการส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งการชี้แจงทำความเข้าใจและระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ.... ครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาบทบาทภารกิจหน้าที่ตลอดจนขอบเขตในการดำเนินการของธนาคารที่ดิน พร้อมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินฉบับดังกล่าวจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินให้มีความสมบูรณ์เหมาะสม กับการจัดตั้งธนาคารที่ดินในบริบทของประเทศไทยต่อไป ส่วนนายดิเรก กองเงิน เกษตรกร ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาของเกษตรกรส่วนใหญ่คือการไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง หากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน มีการขยายวงกว้าง และให้ความรู้กับผู้ด้อยโอกาส เชื่อว่าเกษตรกรและประชาชนจะได้รับประโยชน์ เป็นอย่างมาก สำหรับ ธนาคารที่ดิน จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดทำระบบข้อมูลที่ดินในเรื่องสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการที่ดินของประเทศ ในเรื่องสิทธิและการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงเป็นแหล่งทุนให้เกษตรกร ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียในที่ดินของเกษตรกร ช่วยเหลือผู้ไร้ที่ดินทำกิน ให้มีที่ดินทำกิน และมีที่ดินเกษตรกรรมเป็นของตัวเอง รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมอีกด้วย
 
16 มีนาคม 2560 , 15:39 น. , อ่าน 109  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด