จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งสุดท้าย

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งสุดท้าย ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากนักวิชาการ ครู อาจารย์ สมาคมวิชาชีพด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย
ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะทำงานรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย โดยมีกลุ่มนักวิชาการ สมาคมวิชาชีพด้านการศึกษา อาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 40 คน เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการสร้างความสามัคคีปรองดอง ใน 10 ประเด็นที่กำหนด ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านความเหลื่อมล้ำการครอบครองที่ดินทำกินของเกษตรกร และการบริหารจัดการน้ำ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการต่างประเทศ ด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านการปฏิรูป และด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเวทีสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยภาครัฐมีหน้าที่รับฟังและจดบันทึกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เท่านั้น โดยจังหวัดเชียงใหม่จะได้รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ รายงานให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นที่ได้จากการนำเสนอให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ทางด้านนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมแสดงความคิดเห็น และเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การจัดเวทีทั้ง 6 ครั้งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยทุกความคิดเห็น ทุกข้อเสนอแนะ จะเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าตามโรดแม็ปของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไปในอนาคต
 
17 มีนาคม 2560 , 13:45 น. , อ่าน 80  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย