สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ 2 แห่ง ร่วมกันจัดนิทรรศการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในชุมชน

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ศูนย์ลำปาง จัดนิทรรศการ “ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมชุมชน” เผยแพร่ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมล้านนา ส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า
ที่ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) สี่แยกกลางเวียง เชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดนิทรรศการ “ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในชุมชน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ
ทั้งนี้ การจัดนิทรรศการ ประกอบไปด้วย ผลงานภาพถ่ายและลายเส้น งานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าในพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ ภายใต้การขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลก ผลงานรังวัดและหุ่นจำลองสถาปัตยกรรมผลงานนักศึกษา ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม การพัฒนาวัดและอาคารศาสนา และผลงานโปสเตอร์ ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมล้านนา รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชาติไทย โดยเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
 
17 มีนาคม 2560 , 15:32 น. , อ่าน 95  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย