จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่เตรียมพร้อมรองรับการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียน
ที่โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน เพื่อพัฒนาให้แรงงานมีคุณภาพพร้อมรองรับการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียน พัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน โอกาส และผลกระทบ รวมถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่ 4 และ Thailand 4.0 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการ ประกอบด้วย แรงงานใหม่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานกว่า 200 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียนก่อให้เกิดตลาดและฐานการผลิตสินค้าร่วมกัน ส่งผลให้มีการเคลื่อนย้าย สินค้าบริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี ทำให้แรงงานต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านของทักษะ ภาษา และวัฒนธรรม เพื่อการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการเปิดเสรีการค้า เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้แรงงานไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ทำให้จะมีการปฏิวัติระบบการทำงานเกิดขึ้น แรงงานพันธุ์ใหม่ที่จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จะต้องมีความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยี พร้อมนำไอทีเข้ามาใช้ในการทำงาน รวมถึงความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่จะมีความจำเป็นในการทำงานร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน สำหรับอาชีพนำร่องที่มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี 8 อาชีพ ได้แก่ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักสำรวจ นักบัญชี ทันตแพทย์ แพทย์ และบุคลากรด้านการบริการและการท่องเที่ยว
ในการนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน” จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 750 คน โดยกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การอบรมเตรียมความพร้อมแรงงานเชียงใหม่สู่อาเซียน การหางานทำและโอกาสในการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติด้านทักษะภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นในการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน และเขียนประวัติส่วนตัว
 
17 มีนาคม 2560 , 17:00 น. , อ่าน 103  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย