จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  
    เยาวชนเชียงใหม่กว่า 90 คน เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุ่งมั่นศึกษาปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล
ที่วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2560 ในโอกาสที่พระองค์จะมีพระชนมายุครบ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2560 ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนสวนดอก คณะศรัทธาวัดสวนดอก โรงเรียนวัดสวนดอก และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยมีเด็กและเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 93 คน ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2560
โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการฝึกฝนตนเองตามหลักของพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นให้รู้จัก และฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ พร้อมนำศีลธรรมมากล่อมเกลาจิตใจให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มุ่งให้ผู้เรียน ต้องมีทั้งความเก่งและความดี จึงจะเป็นคนดีที่สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติได้
 
19 มีนาคม 2560 , 14:16 น. , อ่าน 90  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย